top of page

BAOBAB O.Z.

Cieľom Baobab o.z. je napomáhať k rozvíjaniu potenciálu, napredovaniu  a dosahovaniu maximálnej možnej miery samostatnosti, ako aj poskytovanie pomoci pri začleňovaní do spoločnosti pre detí s oneskoreným psycho-motorickým vývinom, ťažkým zdravotným postihnutím, viacnásobným postihnutím, či špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  (ďalej len „týchto detí“).

Cieľ Baobab o.z. bude napĺňaný týmito činnosťami:

 • Vytváranie špecifických podmienok pre vzdelávanie a uspokojovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb týchto detí

 • Podpora stimulácie psycho-motorického vývinu týchto detí pomocou vhodnej formy vzdelávania, rehabilitácie, špecializovaných terapií 

 • Pomoc pri hľadaní možností socializácie a edukácie týchto detí, možnosti denne tráviť čas v kolektíve a tým predchádzať ich izolácii ako aj izolácii rodičov

 • Hľadanie možností a foriem kontinuálneho vzdelávania týchto detí

 • Napomáhanie k rozvíjaniu potenciálu, napredovaniu  a dosahovaniu maximálnej možnej miery samostatnosti týchto detí 

 • Založenie denného centra pre tieto deti

 • Pomoc a podpora pri zaobstarávaní zdravotných, rehabilitačných, metodických, didaktických a iných pomôcok súvisiacich so skvalitňovaním života týchto detí

 • Finančne a materiálne pomáhať pri skvalitňovaní a skrášľovaní priestorov a prostredia pre tieto deti

 • Vytváranie vhodných podmienok v domácom prostredí pre tieto deti

 • Podpora rodičov a širšej rodiny v prijatí postihnutia dieťaťa, aj nenarodeného (formou stretnutí, vypožičania literatúry) 

 • Hľadanie a poskytovanie účinných foriem pomoci rodinám (odľahčovaním, dobrovoľníctvom)

 • Združenie bude podporovať presadzovanie legislatívnych  zmien, uskutočňovať publikačné a vzdelávacie a konzultačné činnosti v súlade s cieľom združenia

 • Zhromažďovanie námetov, pripomienok a požiadaviek týkajúcich sa integrácie a inklúzie

 • Združenie sa bude usilovať o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch spoločnosti, odbúravanie bariér a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre tieto deti a ich rodiny

 • Organizovanie a realizácia vzdelávacích podujatí, prezentácií, workshopov, kurzov v súlade s cieľom združenia

 • Spolupráca s inými organizáciami, subjektmi  v súlade s cieľom združenia 

 • Vytváranie a zabezpečovanie podmienok na ďalšie vzdelávanie svojich členov v súlade s cieľom združenia

bottom of page