BAOBAB O.Z.

Cieľom Baobab o.z. je napomáhať k rozvíjaniu potenciálu, napredovaniu  a dosahovaniu maximálnej možnej miery samostatnosti, ako aj poskytovanie pomoci pri začleňovaní do spoločnosti pre detí s oneskoreným psycho-motorickým vývinom, ťažkým zdravotným postihnutím, viacnásobným postihnutím, či špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  (ďalej len „týchto detí“).

Cieľ Baobab o.z. bude napĺňaný týmito činnosťami:

  • Vytváranie špecifických podmienok pre vzdelávanie a uspokojovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb týchto detí

  • Podpora stimulácie psycho-motorického vývinu týchto detí pomocou vhodnej formy vzdelávania, rehabilitácie, špecializovaných terapií 

  • Pomoc pri hľadaní možností socializácie a edukácie týchto detí, možnosti denne tráviť čas v kolektíve a tým predchádzať ich izolácii ako aj izolácii rodičov

  • Hľadanie možností a foriem kontinuálneho vzdelávania týchto detí

  • Napomáhanie k rozvíjaniu potenciálu, napredovaniu  a dosahovaniu maximálnej možnej miery samostatnosti týchto detí 

  • Založenie denného centra pre tieto deti

  • Pomoc a podpora pri zaobstarávaní zdravotných, rehabilitačných, metodických, didaktických a iných pomôcok súvisiacich so skvalitňovaním života týchto detí

  • Finančne a materiálne pomáhať pri skvalitňovaní a skrášľovaní priestorov a prostredia pre tieto deti

  • Vytváranie vhodných podmienok v domácom prostredí pre tieto deti

  • Podpora rodičov a širšej rodiny v prijatí postihnutia dieťaťa, aj nenarodeného (formou stretnutí, vypožičania literatúry) 

  • Hľadanie a poskytovanie účinných foriem pomoci rodinám (odľahčovaním, dobrovoľníctvom)

  • Združenie bude podporovať presadzovanie legislatívnych  zmien, uskutočňovať publikačné a vzdelávacie a konzultačné činnosti v súlade s cieľom združenia

  • Zhromažďovanie námetov, pripomienok a požiadaviek týkajúcich sa integrácie a inklúzie

  • Združenie sa bude usilovať o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch spoločnosti, odbúravanie bariér a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre tieto deti a ich rodiny

  • Organizovanie a realizácia vzdelávacích podujatí, prezentácií, workshopov, kurzov v súlade s cieľom združenia

  • Spolupráca s inými organizáciami, subjektmi  v súlade s cieľom združenia 

  • Vytváranie a zabezpečovanie podmienok na ďalšie vzdelávanie svojich členov v súlade s cieľom združenia