top of page

Všeobecné obchodné podmienky

VOP

Všeobecné obchodné podmienky

BAOBAB o.z., so sídlom Bronzová 814/ 2D, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42414610, založeného dňa 19.12.2014, registrovaného na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky pod číslom VVS/1-900/90-451 85, v mene ktorého koná PhDr. Mária Tomaško, číslo účtu: 2500736435/8330, IBAN: SK1683300000002500736435 , SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX, e-mail: o.z.baobab@gmail.com, tel.č. 0918646310 (ďalej len ako “BAOBAB o.z.“ alebo „BAOBAB“)

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. BAOBAB je občianske združenie, ktorého cieľom je napomáhať k rozvíjaniu potenciálu, napredovaniu  a dosahovaniu maximálnej možnej miery samostatnosti, ako aj poskytovanie pomoci pri začleňovaní do spoločnosti pre detí s oneskoreným psycho-motorickým vývinom, ťažkým zdravotným postihnutím, viacnásobným postihnutím, či špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Jedným z projektov občianskeho združenia je taktiež projekt BAOshop, internetový obchod. Kúpou produktov z ponuky BAOshopu podporuje kupujúci ciele združenia. Celá suma bude použitá na plnenie cieľov združenia. Občianske združenie realizuje predaj produktov, ako napríklad: tašiek, batohov a pohárov a iných produktov, ktoré sú určené konečnému spotrebiteľovi.

 2. BAOBAB realizuje uvedený predaj priamo alebo na diaľku prostredníctvom svojho internetového obchodu.

 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a BAOBAB o.z., ako predávajúceho vyplývajúce z kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je kúpa a predaj produktov , ktoré BAOBAB o.z., ponúka na svojej internetovej stránke www.centrumbaobab.sk, a to formou internetového obchodu.

 

Článok 2
Základné pojmy

 1. Pod pojmom tovar sa na účely tých VOP rozumie Pohár, taška, ruksak a iné predmety ponúkané na predaj prostredníctvom internetového obchodu občianskeho združenia BAOBAB.

 2. Výťažkom sa rozumejú všetky finančné prostriedky, ktoré BAOBAB v príslušnom kalendárnom roku nadobudol v súvislosti s predajom tovaru ponúkaného na svojej internetovej stránke. Výťažkom, ktorý bol získaný v súvislosti s predajom tovaru sa rozumie taktiež suma, ktorú kupujúci poukáže na účet predávajúceho dobrovoľne nad rámec vystavenej faktúry.

 3. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si riadne objednala tovar na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

 4. Predávajúcim sa rozumie Občianske združenie BAOBAB.

 5. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia ustanoveniami týchto VOP, právnou úpravou kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. v spojení s ustanovením § 612 a nasl. a ustanovením § 52a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, a ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku spôsobom uvedeným v ustanovení článku 3 týchto VOP, ktorej predmetom je kúpa tovaru , ktorý ponúka BAOBAB na svojej internetovej stránke (ďalej aj len ako „tovar“).

 

Článok 3
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci uzatvára s kupujúcim v rámci výkonu svojej činnosti kúpnu zmluvu na diaľku, a to prostredníctvom elektronickej objednávky, ktorou si kupujúci u predávajúceho objednáva tovar prezentovaný na internetovej stránke. Elektronická objednávka obsahuje osobné údaje kupujúceho, označenie počtu objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru bez DPH (BAOBAB nie je platcom DPH), miesto dodania, spôsob platby kúpnej ceny, ako aj výšku balného a poštovného za doručenie tovaru do miesta dodania. Elektronická objednávka sa uskutoční vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke a jeho odposlaním Občianskemu združenia BAOBAB.

 2. Riadne vyplnenú objednávku predávajúci kupujúcemu potvrdí e-mailom. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu tovar v objednanom množstve dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná elektronická objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú automaticky prijatie návrhu.

 3. Elektronická objednávka okrem iného obsahuje aj výslovné vyhlásenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť kupujúcemu objednávku v prípade, ak objednávka nie je riadne vyplnená, resp. v nej nie sú uvedené všetky požadované informácie, prípadne prišlo k vypredaniu tovaru. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu (elektronickej objednávky) kupujúceho zo strany predávajúceho.

 5. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.

 

Článok 4
Kúpna cena

 1. Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim.

 2. Kúpna cena je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode.

 3. Kupujúci nakupuje tovar za kúpnu cenu, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase odoslania elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej aj len ako „kúpna cena“). Kúpna cena nezahŕňa náklady na balné a poštovné.

 4. Náklady na balné a poštové budú kupujúcemu účtované ku kúpnej cene tovaru navyše, a to podľa spôsobu úhrady kúpnej ceny. V prípade úhrady kúpnej ceny na dobierku bude kupujúcemu ku kúpnej cene účtované balné a poštovné vo výške 2,50 EUR.

 5. V prípade platby vopred cez cardpay, alebo bankovým prevodom je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru, ktorého objednávka mu bola potvrdená vrátane nákladov na balné a poštovné bez zbytočného odkladu po tom, ako od predávajúceho obdrží potvrdenie objednávky, najneskôr však v lehote do 4 dní odo dňa potvrdenia objednávky.

 6. Úhradu kúpnej ceny tovaru spolu s nákladmi na balné a poštovné za prepravu do miesta určenia je kupujúci povinný uskutočniť spôsobom, ktorý uviedol vo svojej objednávke -platba na účet predávajúceho bankovým prevodom pred dodaním tovaru.

 7. Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu spolu s balným a poštovným bankovým prevodom na účet predávajúceho sa považuje za splnený okamihom pripísania predmetnej sumy na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný pri uskutočnení uvedenej úhrady uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. V opačnom prípade nie je vylúčené, že elektronický systém pripísanú platbu nepriradí k objednávke kupujúceho. V takom prípade je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho a oznámiť mu, že kúpnu cenu objednaného tovaru uhradil včas a i napriek tejto skutočnosti mu tovar nebol dodaný v dodacej lehote do miesta určenia, ktoré uviedol v objednávke. Predávajúci následne úhradu kúpnej ceny preverí, pričom nedodanie tovaru z takéhoto dôvodu sa nepovažuje za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru.

 8. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu a náklady na prepravu tovaru riadne a včas, kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje. Uvedené však neplatí v prípade, ak kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu včas, avšak pri platbe uviedol nesprávny variabilný symbol. V takom prípade sú obe zmluvné strany kúpnou zmluvou i naďalej viazané.

 9. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru znejúcu na kúpnu cenu objednaného tovaru spolu s balným a poštovným. Predmetnú faktúru zašle predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom vo vnútri zásielky, a táto mu bude zároveň slúžiť aj ako daňový doklad a dodací list.

 

Článok 5
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci zašle kupujúcemu objednaný tovar na ním uvedenú adresu II triedou poštovej prepravy, a to v čo najkratšom čase prihliadnuc na možnosti predávajúceho.

 2. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, dodacia lehota tovaru je najneskôr do 10 pracovných dní, po tom ako bude kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. V prípade, ak kupujúci uviedol pri úhrade kúpnej ceny nesprávny variabilný symbol, dodacia lehota objednaného tovaru začne plynúť až dňom nasledujúcim po tom, ako bude jeho platba správne priradená k objednávke.

 3. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke.

 4. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru v objednanom množstve do miesta dodania, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho.

 5. V prípade, ak predávajúci nemôže tovar kupujúcemu z akýchkoľvek dôvodov dodať, je povinný o tom bezodkladne kupujúceho informovať. V prípade, ak kupujúci za tovar predávajúcemu už uhradil kúpnu cenu, je mu predávajúci povinný túto kúpnu cenu v lehote do 15 dní od predmetného oznámenia vrátiť, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak.

 6. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný za prítomnosti doručovateľa skontrolovať stav a kompletnosť zásielky. V prípade, akýchkoľvek zistených odchýlok v množstve objednaného tovaru, prípadne zisteného poškodenia tovaru , je kupujúci povinný vyhotoviť s doručovateľom zásielky o tejto skutočnosti záznam. Za nedostatky zásielky, ku ktorým prišlo počas dopravy nesie zodpovednosť dopravca.

Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez udania dôvodu písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku , a to  do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Kupujúci tak môže urobiť bez toho, aby mu hrozila penalizácia. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň  14 dňovej lehoty.

 2. Kupujúci je rovnako oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie, t.j. pred tým ako objednaný tovar od predávajúceho či doručovateľa.

 3. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru.

 4. V odstúpení je potrebné uviesť meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, dátum nákupu, číslo objednávky, číslo faktúry, popis objednaného tovaru, a číslo účtu, na ktorý je predávajúci povinný kupujúcemu  vrátiť uhradenú kúpny cenu za tovar. Spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar a kópiu faktúry spolu s dokladom o zaplatení. Tovar musí byť kompletný, nepoškodený, v pôvodnom (originálnom) obale. Tovar s príslušnými dokladmi spolu s písomným odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať doporučene na adresu: BAOBAB o.z., Bronzová 814 / 2D, 85110 Bratislava. Tovar nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku.

 5. Včasné odstúpenie kupujúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie odoslané predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na balné a poštovné.

 7. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu  6  tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci  nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 8. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 6 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho  dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať objednaný tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Osobou poverenou na prevzatie vráteného tovaru je PhDr. Mária Tomaško.

 10. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 11. Predávajúci prevezme tovar späť len za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

 • tovar bude v pôvodnom, nepoškodenom obale,

 • nesmie byť použitý alebo poškodený,

 • musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originálnym   dokladom o kúpe.

 

Článok 7

Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci má právo vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Reklamácie sú vybavované e-mailom na o.z.baobab@gmail.com, poštou na adrese: BAOBAB o.z., Bronzová 814/2D, 85110 Bratislava alebo osobne u PhDr. Mária Tomaško.

 2. Vadu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, bezodkladne po tom, čo mal možnosť prezrieť si tovar.

 3. Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia kupujúcim , kupujúci je povinný vytknúť vadu tovaru bez zbytočného odkladu odo dňa jej zistenia.

 4. Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol (ďalej ako ,,protokol“), ktorý obsahuje najmä údaje, kto, kedy a kde vytkol vadu tovaru, popis vady a spôsob vybavenia reklamácie. Jedno vyhotovenie protokolu predávajúci vydá kupujúcemu. Na účely podľa tohto odseku je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho.

 5. Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru,

 • konkrétny popis závady,

 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť,

 • kópiu dokladov o nadobudnutí (dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad.),

 • adresu, na ktorú zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na kupujúceho (tel. č. , e-mail).

 1. V prípade, ak kupujúci spolu s tovarom nepredloží doklady o nadobudnutí, predávajúci si vyhradzuje právo nezačať konanie o reklamácii tovaru až do doby, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.

 2. V prípade, ak kupujúci neodstráni formálne nedostatky v lehote podľa bodu 5, predávajúci konanie o reklamácii tovaru zastaví.

 3. Následne predávajúci, resp. jeho zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní, následne písomne informovať zákazníka o jej riešení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. podľa dohodnutého termínu.

 4. Ak ide o odstrániteľnú zrejmú vadu, predávajúci vadu odstráni podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady.

 5. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, predávajúci vymení chybný tovar za bezchybný. Ak to nie je možné môže kupujúci dostať zľavu na tovar alebo zrušiť zmluvu a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky.

 6. Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný, považuje sa reklamácia za vybavenú.

 

Článok 8

Reklamácie a alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).

 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 3. Návrh kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať

a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b)    presné označenie predávajúceho,
c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)    označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e)     dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 1. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. 

Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

Článok 9
Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci súhlasí, aby predávajúci spracovával a uchovával osobné údaje kupujúceho, obsahujúce jeho meno a priezvisko, bydlisko, bankové účty a iné údaje, ktoré môžu byť dôležité na plnenie záväzkov voči kupujúcemu. V súlade s účinnými predpismi o ochrane osobných údajov môže predávajúci tieto informácie použiť taktiež na účely svojej administratívy.

 

 1. Uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov platí až do odvolania, kupujúci môže súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli kupujúcemu vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie kupujúci. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje kupujúci predovšetkým na účely potvrdenia objednávky predávajúcim, zaslania objednaného tovaru na  adresu kupujúceho, ako aj na účel ďalšej komunikácie súvisiacej s registráciou a objednaným tovarom.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi ustanoveniami týchto VOP. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku predávajúceho v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 2. Ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP stalo neplatným, netýkala by sa táto neplatnosť ostatných ustanovení.

 3. BAOBAB má výhradné právo tieto VOP meniť a dopĺňať, pričom každá zmena či doplnenie musí byť uskutočnená písomnou formou, pričom nové znenie VOP bude zverejnené na internetovej stránke www.centrumbaobab.sk

 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.10.2018 s platnosťou na dobu neurčitú.

 5. Odposlaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa pred vyplnením a zaslaním objednávky na zakúpenie tovaru v plnom rozsahu oboznámil s obsahom týchto VOP, ktorému porozumel a zároveň s ním plne súhlasí.

bottom of page