top of page

PROJEKT SPOLUPRÁCE

Projekt Denného centra Boabab vznikol spoluprácou občianskeho združenia Baobab a Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur, ako aj vďaka podpore organizácie Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen, ktorá ma  viac ako 140 ročnú skúsenosť so starostlivosťou o ľudí s postihnutím.

Diaconia Svätý Jur ako poskytovateľ sociálnych služieb, zastrešovala 6 rokov - do 31.12.2022, Denné centrum Baobab ako poskytovateľ sociálnej služby. Od 1.1.2023 je poskytovateľom sociálnej služby organizácia Baobab services, ktorá je registrovaná na Bratislavskom samosprávnom kraji. Za organizáciou Baobab services stoja dlhoroční pracovníci Denného centra Baobab: PhDr. Mária Tomaško, štatutárny zástupca a Mgr. Richard Schön, odborný garant.

 

Baobab o.z. je registrovaným prijímateľom 2% a aj naďalej vytvára podmienky pre prevádzkovanie Denného centra pre deti s viacnásobným postihnutím formou realizácie rôznych projektov na zabezpečenie pomôcok, materiálov a realizáciu aktivít  tak, aby deti napriek znevýhodneniu mohli rozvíjať svoj  potenciál, napredovať  a dosahovať maximálnu možnú mieru samostatnosti. 

bottom of page