PROJEKT SPOLUPRÁCE

Tento projekt vznikol spoluprácou občianskeho združenia Baobab a Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur - Domova seniorov a sociálnych služieb. Aj vďaka podpore organizácie Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen, ktorá ma  viac ako 140 ročnú skúsenosť so starostlivosťou o ľudí s postihnutím.

Baobab o.z. vytvára podmienky pre prevádzkovanie Denného centra pre deti s viacnásobným postihnutím formou realizácie rôznych projektov na zabezpečenie pomôcok, materiálov a realizáciu aktivít  tak, aby deti mohli rozvíjať svoj  potenciál, napredovať  a dosahovať maximálnu možnú mieru samostatnosti. 

Diaconia Svätý Jur ako poskytovateľ sociálnych služieb  rozšírila svoju činnosť o Domov sociálnych služieb ambulantnou pre deti s viacnásobným postihnutím podľa zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Je prevádzkovateľom Denného centra Baobab s registráciou na Bratislavskom samosprávnom kraji.