DARUJTE 2%

Dôležitá informácia, k darovaniu 2% (aj 3%). Vopred Ďakujeme za Vašu podporu, ktorá bude teraz veľmi dôležitá 

Do platnosti vstúpil Zákon č. 67/2020 - kde je paragrafe 22 uvedené posunutie termínov na podávanie Vyhlásení na poukázanie 2%
Termín na podanie Vyhlásení na poukázanie 2% z daní sa posunul nasledovne :
(1)Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.

Finančné prostriedky získané z 2% z daní pre Vás  nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože tieto peniaze pochádzajú z už zaplatených daní a pre nás znamenajú možnosť posunúť sa v našej práci ďalej, napomáhať k rozvíjaniu potenciálu, napredovaniu  a dosahovaniu maximálnej možnej miery samostatnosti u detí s viacnásobným postihnutím.

 

Údaje do Vyhlásení a daňových priznaní:

Názov: Baobab o.z.

Adresa: Kovácsova 1679/49 B, 851 10 Bratislava

Forma: občianske združenie

IČO: 42414610 

(od roku 2018 sa IČO zarovnáva vpravo, teda kolónky vpredu ostávajú prázdne)

V nasledujúcom prehľade nájdete postup a informácie k darovaniu 2%:

  • zamestnanec (požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2020 o Ročné zúčtovanie) - vystaví Vám Potvrdenie o zaplatení dane,  a vy vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% (nájdete nižšie ako prílohu) 

"Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", ktorého prílohu tvorí "Potvrdenie o zaplatení dane" od zamestnávateľa je potrebné doručiť DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou) do 30.4.2020

  • fyzická osoba (ak si podávate daňové priznanie sami, napr. živnostník, alebo osoba, ktorá si chce podať daňové priznanie sama) - vyplníte daňové priznanie typu A alebo B a vypočítate si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplníte aj údaje o poukázaní 2%. 

  • právnická osoba (napr. podnik, firma) -  právnická osoba môže v roku 2020 darovať 1 % z dane. Ak právnická osoba v roku 2019 darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.​

Potrebné tlačivo: